Home page > Benefity

Benefity

Systém zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a důchodců vychází ze zásad podle Vyhlášky MF č. 114/2002 Sb. a ustanovení přílohy č. 3 Kolektivní smlouvy 2017, podepsané mezi Ministerstvem obrany, Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády a Samostatným odborovým sdružením zaměstnanců resortu Ministerstva obrany.

Fond je určen:

  • důchodcům, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně pracovali nebo vykonávali službu vojáka z povolání u Ministerstva obrany nebo skončil-li jejich služební poměr vojáka z povolání v době, kdy splňovali podmínky vzniku nároku na starobní důchod (dále jen důchodci),
  • jejich manželům (manželkám), nezaopatřeným dětem, druhům (družkám) a registrovaným partnerům (partnerkám).

K druhovi (družce) se jako k rodinnému příslušníkovi přihlíží pouze tehdy, žije-li s důchodcem nepřetržitě alespoň tři měsíce a je-li přihlášen k trvalému pobytu na stejné adrese. Tyto skutečnosti je důchodce povinen doložit úředními doklady (např. kopií občanským průkazem) nebo čestným prohlášením.

K partnerovi se jako k rodinnému příslušníkovi přihlíží pouze, je-li osobou, která s důchodcem uzavřela registrované partnerství dle zvláštního právního předpisu.

Důchodcům a jejich rodinným příslušníkům lze poskytovat plnění z FKSP, nejsou-li v pracovním poměru k žádnému zaměstnavateli. Tuto skutečnost důchodce stvrzuje svým podpisem v čestném prohlášení uvedeném na každém tiskopise žádosti o příspěvek.

Nahoru