Home page > Tiskopisy

Tiskopisy

Žádost o průkaz vojenského důchodce

Průkaz vojenského důchodce se vydává na vlastní žádost zaslanou Odboru pro válečné veterány - Oddělení péče o vojenské důchodce a slouží k prokázání totožnosti ve vojenských ubytovacích zařízeních, kde žadatel získá zvýhodněnou cenu za ubytování.

Seznam a kontakty na ubytovací zařízení jsou na internetové adrese: www.as-po.cz

prukaz_vojenskeho_duchodce_-_vpisovatelny_tiskopis.pdf

Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci

V případě požadavku na domácí, zahraniční rekreaci či samoplátecký léčebný pobyt, žadatel vyplní žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci. Žádost je nutné zaslat na OVV - OPVD nejpozději 60 dnů před nástupem na rekreaci případně dříve dle podmínek úhrady celkové ceny rekreace.

rekreace_-_vpisovatelny_tiskopis.pdf

Žádost o poskytnutí příspěvku na kulturu, tělovýchovu a sport pro vojenské důchodce

Žadatel zašle OVV - OPVD "Žádost o příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport" v případě žádosti o příspěvek na kulturní, sportovní aktivity či masáže. Žádost je nutné zaslat 40 dnů dopředu.

kultura_-_vpisovatelny_tiskopis.pdf

 

Žádost o poskytnutí příspěvku na závodní stravování pro vojenské důchodce a válečné veterány

Žadatel zašle Odboru pro válečné veterány - Oddělení péče o vojenské důchodce vyplněný tiskopis "Žádost o poskytnutí příspěvku na závodní stravování pro vojenské důchodce a válečné veterány". Příspěvek bývá přiznáván od následujícího měsíce po doručení žádosti. Informaci příslušnému vojenskému stravovacímu zařízení předává OPVD.

stravovani_-_vpisovatelny_tiskopis.pdf

Žádost o poskytnutí jednorázové sociální výpomoci

Žadatel zašle OVV - OPVD vyplněný tiskopis "Žádost o poskytnutí jednorázové sociální výpomoci" a současně doloží potřebné doklady (protokol o zásahu hasičského sboru nebo policie ČR, zápis o pojistné události, fotodokumentaci, apod.). Vznikne-li u vojenského důchodce více případů, pro které lze jednorázovou sociální výpomoc poskytnout může mu být v průběhu jednoho kalendářního roku poskytnuta výpomoc opakovaně. Po schválení žádosti bude částka písemně oznámena žadateli a následně vyplacena složenkou nebo převodem na jeho účet.

soc._vypomoc_-_vpisovatelny_tiskopis.pdf

Žádost o poukaz na domácí rekreace od VLRZ

VLRZ vydává za zvýhodněné ceny poukazy na domácí rekreaci ("DR"), které mohou být přiděleny také bývalým vojákům, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění vyplácených Odborem sociálního zabezpečení Praha ("vojenský důchodce"). Pro účely přidělení poukazu na DR se vojenským důchodcem nerozumí bývalý občanský zaměstnanec rezortu ministerstva obrany, přestože může být oprávněnou osobou pro přidělení prostředků na rekreaci z fondu kulturních a sociálních potřeb ("FKSP"). Žádosti o poukaz VLRZ přijímá od 1. prosince.

zadost-dr-vd-vpisovatelna.pdf

Žádost o poukaz na lázně od VLRZ

VLRZ vydává pro vojenské důchodce za zvýhodněné ceny poukazy na lázně. Žádost o poukaz lze podat kdykoliv v průběhu roku po předchozí rezervaci pobytu u VLRZ.

zadost_vd_lazne_2021_-_vpisovatelna.pdf

Nahoru